Algemene Voorwaarden

Definities

1. TradingDutch, gevestigd te Voorschoten onder KvK nr. 27317409.
2. Klant: degene met wie TradingDutch een overeenkomst is aangegaan.
3. Partijen: TradingDutch en klant samen.
4. Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.
5. Training: alle online en onsite lessen in de vorm van masterclasses, cursussen en trainingen die tegen betaling worden afgenomen van TradingDutch.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van de cursussen en community uitgevoerd door TradingDutch.
2. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
3. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

Toegang tot de masterclasses, cursussen, trainingen of community

Om toegang te krijgen tot de masterclasses, cursussen, trainingen of community dient men 18 jaar of ouder te zijn en bevoegd zijn om een cursus af te nemen of lid te zijn van de community. Kinderen onder de 18 jaar dienen toestemming van een of beide ouders te hebben.

Aanbiedingen en offertes

1. Aanbiedingen en offertes van TradingDutch zijn vrijblijvend, tenzij daarin uitdrukkelijk anders vermeld.
2. Een aanbod of offerte is maximaal 1 maand geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of de offerte staat vermeld.
3. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
4. Aanbiedingen en offertes gelden niet voor nabestellingen, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeenkomen.

Aanvaarding

1. Bij aanvaarding van een vrijblijvende offerte of aanbieding, behoudt TradingDutch zich het recht voor de offerte of het aanbod alsnog binnen 3 dagen na ontvangst van de aanvaarding in te trekken, zonder dat de klant hieraan enige rechten kan ontlenen.
2. Mondelinge aanvaarding van de klant verbindt TradingDutch slechts, nadat de klant deze schriftelijk of elektronisch heeft bevestigd.

Prijzen

1. Alle prijzen die TradingDutch hanteert zijn in euro’s en inclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
2. Alle prijzen op die TradingDutch hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan TradingDutch te allen tijde wijzigen.
3. TradingDutch heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.
4. Voorafgaand aan de ingang ervan zal TradingDutch prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

Gevolgen niet tijdig betalen

1. Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is TradingDutch gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is of de toegang tot de desbetreffende cursus of community per direct te stoppen.
2. Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan TradingDutch.
3. De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit Vergoeding voor Buitengerechtelijke Incassokosten.
4. Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag TradingDutch zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van TradingDutch op de klant onmiddellijk opeisbaar.
6. Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door TradingDutch, dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan TradingDutch te betalen.

Herroepingsrecht en duur van de overeenkomst

1. Een consument kan een online aankoop gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van reden ontbinden op voorwaarde dat men er nog niet aan begonnen is, zie lid 2.
2. Omdat wij elke klant tevreden willen houden, kun je uit coulance de training nog steeds annuleren mits je tot maximaal drie weken gevolgd hebt. Als je meer dan drie weken gevolgd hebt kunnen wij de cursus niet meer voor je annuleren.
Wanneer je voldoet aan de bovenstaande voorwaarden en wilt annuleren, stuur ons dan een e-mail naar [email protected] met daarin jouw factuurnummer, naam en rekeninggegevens. Wij streven ernaar de annulering binnen een week te verwerken en het geld terug te storten.
5. De bedenktijd van 14 dagen zoals in lid 1 genoemd, vangt aan op de dag dat de training start.
6. De consument kan zijn beroep op het herroepingsrecht kenbaar maken via mail naar [email protected].

Opschortingsrecht

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Verrekening

Tenzij de klant een consument is, doet de klant afstand van zijn recht om een schuld aan TradingDutch te verrekenen met een vordering op TradingDutch.

Garantie

Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor TradingDutch enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

Uitvoering van de overeenkomst

1. TradingDutch voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.
2. TradingDutch heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk dan wel digitaal akkoord en na betaling van het overeengekomen bedrag.
4. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat TradingDutch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
5. Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat TradingDutch tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1. De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan TradingDutch.
2. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.
3. Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert TradingDutch de betreffende bescheiden.
4. Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door TradingDutch redelijkerwijs verlangde informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Intellectueel eigendom

1. TradingDutch behoudt alle intellectuele eigendomsrechten (waaronder auteursrecht, octrooirecht, merkenrecht, tekeningen- en modellenrecht, etc.) op alle ontwerpen, tekeningen, grafieken, video’s, geschriften, dragers met gegevens of andere informatie, offertes, afbeeldingen, schetsen, modellen, maquettes, etc., tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.
2. De klant mag genoemde intellectuele eigendomsrechten niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TradingDutch (laten) kopiëren, aan derden tonen en/of ter beschikking stellen of op andere wijze gebruiken.

Geheimhouding

1. De klant houdt iedere informatie die hij uit de trainingen of de community krijgt geheim en onthoud zich van het publiceren of verspreiden van informatie uit de trainingen of community.
2. Hetzelfde geldt voor alle andere informatie betreffende TradingDutch waarvan hij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat deze geheim of vertrouwelijk is, dan wel waarvan hij kan verwachten dat verspreiding ervan TradingDutch schade kan berokkenen. Hieronder wordt in ieder geval verstaan het kopiëren of namaken van de aangeboden trainingen of community op tradingdutch.com, tradingdutch.nl, stressvrijtraden.nl of fabianleferink.nl.
3. De klant neemt alle nodige maatregelen om te waarborgen dat hij de in lid 1 en 2 genoemde informatie ook geheim houdt.
4. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt niet voor informatie:
● die al openbaar was voordat de klant deze informatie vernam of die later openbaar is geworden zonder dat dit het gevolg was van een schending van de geheimhoudingsplicht van de klant
● die door de klant openbaar gemaakt wordt op grond van een wettelijke plicht
5. De in dit artikel omschreven geheimhoudingsplicht geldt voor onbepaalde tijd.

Boetebeding

1. Indien de klant het artikel van deze algemene voorwaarden over geheimhouding of over intellectueel eigendom overtreedt, dan verbeurt hij ten behoeve van TradingDutch een onmiddellijk opeisbare boete van €10.000 voor elke overtreding en daarnaast een bedrag van 5% van het hierboven genoemde bedrag voor elke dag dat die overtreding voortduurt. Daarnaast komt TradingDutch het recht toe de klant de toegang tot de trainingen of community te ontzeggen zonder teruggave van het geld.
2. Voor het verbeuren van deze boete is geen voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke procedure nodig. Ook hoeft er geen sprake te zijn van enige vorm van schade.
3. Het verbeuren van de in het eerste lid van dit artikel bedoelde boete doet geen afbreuk aan de overige rechten van TradingDutch waaronder zijn recht om naast de boete schadevergoeding te vorderen.
4. TradingDutch is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door complicaties in verband met de beschikbaarheid of werking van informatie van derden, alsmede de schade die het gevolg is van het volgen van een of meerdere trainingen of community in strijd met de voorwaarden of andere doeleinden dan waarvoor de trainingen of community bedoeld zijn.

Vrijwaring

De klant vrijwaart TradingDutch tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door TradingDutch geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1. De klant dient een door TradingDutch geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
2. Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant TradingDutch daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.
3. Consumenten dienen TradingDutch uiterlijk binnen 14 dagen na constatering van de tekortkomingen hiervan op de hoogte te stellen.
4. De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat TradingDutch in staat is hierop adequaat te reageren.
5. De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
6. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat TradingDutch gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.

Ingebrekestelling

1. De klant dient ingebrekestellingen schriftelijk kenbaar te maken aan TradingDutch.
2. Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling TradingDutch ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als TradingDutch een overeenkomst aangaat met meerdere klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van die overeenkomst aan TradingDutch verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid TradingDutch

1. TradingDutch is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover die schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.
2. Indien TradingDutch aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.
3. TradingDutch is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.
4. Indien TradingDutch aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website(s), in een catalogus of op sociaal media zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijke) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van TradingDutch vervalt in elk geval 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

TradingDutch heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel indien TradingDutch kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1. TradingDutch is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal TradingDutch zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1. Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van TradingDutch.
2. Deze bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid, Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1. Wanneer één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.
2. Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichtst in de buurt komt van wat TradingDutch bij het opstellen van de voorwaarden op dat punt voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1. Op iedere overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
2. De Nederlandse rechter in het arrondissement waar TradingDutch is gevestigd/ praktijk houdt/kantoor houdt is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Weigeren van de dienst

TradingDutch behoudt te allen tijde het recht om haar dienst te weigeren tegenover elke partij, consument of bedrijf zonder opgaaf van reden. TradingDutch heeft het recht om te allen tijde elk aspect, onderdeel of geheel van haar diensten zonder opzegtermijn te wijzigen of te beëindigen. Madelon vos onthoudt zich van alle aansprakelijkheid met het oog op niet accurate, foutieve en/of onvolledige content.

Disclaimer

TradingDutch wijst u erop dat Fabian Leferink een divers portfolio aan cryptocurrencies bezit, en alles geschreven of besproken betreffende cryptocurrencies – ongeacht het onderwerp – mogelijk kan leiden tot belangenverstrengeling. Fabian Leferink is te allen tijde transparant en onpartijdig naar de cryptocurrency community en daarom is de content uitsluitend bedoeld voor algemene en educatieve doeleinden. Niets van deze content mag worden gezien als investerings-, financieel, juridisch, belastingtechnisch, regulerings-, of vergelijkbaar advies. Niks mag worden geïnterpreteerd als verzoek tot investeren in enige cryptocurrency en hierbij mag niks mag worden beschouwd als aanbeveling tot een investeringsstrategie of aanschaf.

Lees ook de uitgebreide disclaimer.

Geüpdatet op 14 september 2021 – tradingdutch.com

loading gif

Beschikbare Coupon

X